APCTP

 • APCTP
 • Organization
 • APCTP

  Organization

   1. 이름

    Noboru KAWAMOTO

   2. 직책

    이사장

   3. 국가

    일본

   4. 소속/직위

    일본 훗카이도대학교 명예교수

   5. 임기

    2022. 11. 26 ~ 2025. 11. 25

   1. 이름

    방윤규

   2. 직책

    소장

   3. 국가

    한국

   4. 소속/직위

    APCTP 소장 / POSTECH 교수

   5. 임기

    당연직/2022. 11. 26 ~ 2025. 11. 25

   1. 이름

    황판식

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    한국

   4. 소속/직위

    과학기술정보통신부 기초원천연구정책관

   5. 임기

    당연직

   1. 이름

    홍석륜

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    한국

   4. 소속/직위

    한국물리학회 회장

   5. 임기

    당연직

   1. 이름

    조무현

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    한국

   4. 소속/직위

    POSTECH 명예교수

   5. 임기

    2021.11.28 ~ 2024.11.27

   1. 이름

    정칠희

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    한국

   4. 소속/직위

    전 삼성종합기술원 사장

   5. 임기

    2022. 11. 26 ~ 2025. 11. 25

   1. 이름

    정광화

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    한국

   4. 소속/직위

    과학기술연결플랫폼사회적협동조합 이사장

   5. 임기

    2021. 03. 26 ~ 2024. 03. 25

   1. 이름

    국 양

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    한국

   4. 소속/직위

    DGIST 총장

   5. 임기

    2022. 11. 26 ~ 2025. 11. 25

   1. 이름

    김두철

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    한국

   4. 소속/직위

    서울대학교 명예교수

   5. 임기

    2022. 11. 26 ~ 2025. 11. 25

   1. 이름

    서은경

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    한국

   4. 소속/직위

    전북대학교 교수

   5. 임기

    2021. 03. 26 ~ 2024. 03. 25

   1. 이름

    Mei-Yin CHOU

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    대만

   4. 소속/직위

    대만 중앙연구원 부원장

   5. 임기

    2022. 11. 26 ~ 2025. 11. 25

   1. 이름

    Nguyen Hong QUANG

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    베트남

   4. 소속/직위

    베트남과학기술원 부교수

   5. 임기

    2022. 11. 26 ~ 2025. 11. 25

   1. 이름

    Paul A. PEARCE

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    호주

   4. 소속/직위

    멜버른대학교 명예교수

   5. 임기

    2022. 11. 26 ~ 2025. 11. 25

   1. 이름

    Dipankar Das SARMA

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    인도

   4. 소속/직위

    인도과학원 명예교수

   5. 임기

    2022. 11. 26 ~ 2025. 11. 25

   1. 이름

    Yue-Liang WU

   2. 직책

    이사

   3. 국가

    중국

   4. 소속/직위

    중국과학원 대학교 부총장

   5. 임기

    2022. 11. 26 ~ 2025. 11. 25

   1. Name

    Noboru KAWAMOTO

   2. Position

    Chairperson

   3. Location

    Japan

   4. Affiliation

    Hokkaido University

   5. Term

    Nov. 26, 2022 ~ Nov. 25, 2025

   1. Name

    Yunkyu BANG

   2. Position

    President

   3. Location

    Korea

   4. Affiliation

    APCTP/ POSTECH

   5. Term

    Nov. 26, 2022 ~ Nov. 25, 2025

   1. Name

    Pansik Hwang

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Korea

   4. Affiliation

    Ministry of Science and ICT

   5. Term

    Ex-Officio

   1. Name

    Suklyun HONG

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Korea

   4. Affiliation

    Korean Physical Society (KPS)

   5. Term

    Ex-Officio

   1. Name

    Moohyun CHO

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Korea

   4. Affiliation

    POSTECH

   5. Term

    Nov. 28, 2021 ~ Nov. 27, 2024

   1. Name

    Chil-Hee CHUNG

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Korea

   4. Affiliation

    Samsung Advanced Institute of Technology

   5. Term

    Nov. 26, 2022 ~ Nov. 25, 2025

   1. Name

    Kwang Hwa CHUNG

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Korea

   4. Affiliation

    Platform of Scientists, Entrepreneurs & People

   5. Term

    Mar. 26, 2021 ~ Mar. 25, 2024

   1. Name

    Young KUK

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Korea

   4. Affiliation

    Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Techonology (DGIST)

   5. Term

    Nov. 26, 2022 ~ Nov. 25, 2025

   1. Name

    Doochul KIM

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Korea

   4. Affiliation

    Seoul National University

   5. Term

    Nov. 26, 2022 ~ Nov. 25, 2025

   1. Name

    Eun Kyung SUH

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Korea

   4. Affiliation

    Chonbuk National University

   5. Term

    Mar. 26, 2021 ~ Mar. 25, 2024

   1. Name

    Mei-Yin CHOU

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Taipei

   4. Affiliation

    Academia Sinica

   5. Term

    Nov. 26, 2022 ~ Nov. 25, 2025

   1. Name

    Nguyen Hong QUANG

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Vietnam

   4. Affiliation

    Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)

   5. Term

    Nov. 26, 2022 ~ Nov. 25, 2025

   1. Name

    Paul A. PEARCE

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Australia

   4. Affiliation

    University of Melbourne

   5. Term

    Nov. 26, 2022 ~ Nov. 25, 2025

   1. Name

    Dipankar Das SARMA

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    India

   4. Affiliation

    Indian Institute of Science

   5. Term

    Nov. 26, 2022 ~ Nov. 25, 2025

   1. Name

    Yue-Liang WU

   2. Position

    Trustee

   3. Location

    Beijing

   4. Affiliation

    University of Chinese Academy of Sciences (UCAS)

   5. Term

    Nov. 26, 2022 ~ Nov. 25, 2025